برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

طرح تعالی ابتدایی مدارس دبستان 98-1397 دانلود ده ها نمونه کامل

طرح تعالی ابتدایی مدارس دبستان 98-1397 دانلود ده ها نمونه کامل چگونگی نگارش طرح تعالی ابتدایی 98-1397مدارس دبستان بر اساس آخرین بخشنامه طرح تعالی ابتدایی چیست ؟ طرح تعالی ابتدایی عنوان طرحی است که در Read more…

مقالات و پایان نامه ها

تحقیق b (486)

فهرست مطالبچکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2کلیات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….6تاریخچه حق حبس …………………………………………………………………………………………………………………………………………………8فصل اول: مفهوم حق حبس و سایر مفاهیم اصلی پژوهش1-1- مفهوم حق حبس …………………………………………………………………………………………………………………………………………101-1-1- تعریف حق …………………………………………………………………………………………………………………………………………….10 سایت منبع 1-1-2- مفهوم حبس در لغت ……………………………………………………………………………………………………………………………..101-1-3- مفهوم اصطلاحی حبس Read more…

مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه b (485)

فهرست مطالبچکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2کلیات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….6تاریخچه حق حبس …………………………………………………………………………………………………………………………………………………8فصل اول: مفهوم حق حبس و سایر مفاهیم اصلی پژوهش1-1- مفهوم حق حبس …………………………………………………………………………………………………………………………………………101-1-1- تعریف حق …………………………………………………………………………………………………………………………………………….101-1-2- مفهوم حبس در لغت ……………………………………………………………………………………………………………………………..101-1-3- مفهوم اصطلاحی حبس ………………………………………………………………………………………………………………………….111-1-3-1- معنای مصطلح Read more…

مقالات و پایان نامه ها

منبع مقاله b (483)

2-16-2 کمبود وقت312-16-3 محدودیت های جسمانی312-16-4 وضعیت خانواده322-16-5 بی علاقگی به علت ناآگاهی322-16-6 احساس ناامنی322-17 اهداف توسعه گردشگری322-18 توسعه پایدار گردشگری332-19 توسعه پایدار342-20 اثرات زیست محیطی گردشگری352-21 توانهای محیطی362-22 جغرافیا و محیط362-23 مفهوم محیط در Read more…

مقالات و پایان نامه ها

تحقیق b (482)

5-2-3-1- حسگرها 675-2-3-2- پایگاه دانش عامل685-2-3-3- تابع ارزیابی محیط705-2-3-3-1- نحوه تشخیص اطلاعات و نگهداری الگوهای recur در جریان داده705-2-3-3-2- نحوه استخراج الگوهای recur705-2-3-3-3- نحوه بروزرسانی اطلاعات مربوط به الگوهای recur735-2-3-3-4- نحوه محاسبه وقوع احتمال وقوع Read more…

مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه ارشد b (481)

1-12-1- توانمندسازی91-12-2- آموزش ضمن خدمت91-12-3- اثر بخشی آموزش ضمن خدمت9فصل دوم: ادبیات و پیشینه ی تحقیق2-1- مبانی نظری آموزش ضمن خدمت112-1-1- کلیات آموزش کارکنان112-1-1-1- تفاوت آموزش و توسعه132-1-1-2- مشکلات آموزش کارکنان132-1-1-3- دلایل عدم آموزش در Read more…

مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله b (480)

1ـ 2ـ 7ـ زمان فراموشی میثاق…………………………………………………………………………………………………..191ـ 2ـ 8 ـ حکمت فراموشی میثاق………………………………………………………………………………………………20فصل دوم:آیات و روایات مرتبط با آیه ذرّ………………………………………………………………22 2ـ 1ـ بخش اول: آیات مرتبط با آیه ذرّ………………………………………………………………23الف ـ آیات مکی…………………………………………………………………………………………………………………………..23ب ـ آیات مدنی……………………………………………………………………………………………………………………………302 ـ Read more…

مقالات و پایان نامه ها

تحقیق رایگان b (479)

گفتار دوم: انواع ابزارهای مالی55بند اول: ابزارهای مالی غیرانتفاعی55بند دوم: ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ های سود غیرمعین56بند سوم: ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ های سود معین57گفتار سوم: نقش ابزارهای مالی57بند اول: تامین منابع مالی58بند Read more…

مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه b (478)

بنددوم: قانونمنعمداخلهکارکناندولتدرپیمانهایدولتی41فصلدوم: تضمیندرقراردادهایپیمانکاریدولتی43مبحثاول: تضمینبوسیلهاعتباراتاسنادی44گفتاراول: مقرراتحاکمواصولبنیادیناعتباراتاسنادی47بنداول: مقرراتحاکمبراعتباراتاسنادی47الف) عرفوعادت48ب) مقرراتمتحدالشکلاعتباراتاسنادی49ج) قواعدمتحدالشکلضمانت‌نامه‌هایقراردادی51د) قواعدمتحدالشکلضمانت‌نامه‌هایعندالمطالبه52ز) عرفهاورویه‌هایاعتبارنامه‌هایتضمینیبین‌المللی (آی.اس.پی. ??)53ه) کنوانسیونآنسیترالراجعبهضمانت‌نامه‌هایمستقلواعتباراتاسنادیتضمینی54بنددوم: اصولبنیادیناعتباراتاسنادی56بنددوم: انواعواشکالاعتباراتاسنادی61الف) اعتباراتاسنادیقابلبرگشتوغیرقابلبرگشت62ب) اعتباراسنادیقابلانتقالوچرخشییاگردان68مبحثدوم:ضمانتنامهبانکی73گفتاراول:تعریفومقرراتحاکمبرضمانتنامهبانکی75بنداول: تعریف75بنددوم: عناصرضمانتنامه:77بندسوم: مکانیسمصدورضمانتنامه78بندچهارم: انواعضمانتنامهها:80الف) تقسیمبهاعتبارشرایطمطالبه:81ب)تقسیمبهاعتبارقراردادمبنایصدوروتعهداتموردتضمین :831-ضمانتنامهشرکتدرمناقصهومزایده:832. ضمانتنامهپیشپرداخت (استردادپیشپرداخت :853.ضمانتنامهحسنانجامکاریاانجامتعهدات :864.ضمانتانمهاستردادکسوروجالضمان87ج)ضمانتنامههایپایه،ضمانتنامههایمتقابل:88فصلسوم:ماهیتوآسیبشناسیتضمیندرقراردادهایپیمانکاری90مبحثاول: ماهیتحقوقیتضمینات91گفتاراول: اعتباراتاسنادیتضمینی91بنداول:اعتباراسنادیوحواله92بنددوم: اعتباراسنادیوجعاله95بندسوم:اعتباراسنادیومضاربه97بندچهارم:اعتباراسنادیووکالت101بندپنجم: اعتباراسنادیوتعهدیبهنفعشخصثالث103گفتاردوم: ماهیتحقوقیضمانتنامهبانکی104بنداول: تحلیلماهیتضمانتنامهبانکیبراساسمفهومضمانعقدی105الف) ویژگیهایعقدضمان105ب) Read more…